Zakres i formy pomocy

Zakres i formy pomocy świadczonej przez Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokołowie Podlaskim.

Środowiska szkolne – szkoły podstawowe i gimnazja:  Uczniowie  Profilaktyka szkolna, informacyjna i edukacyjno-wychowawcza, wspomagająca wychowanie dla zdrowia i prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych:  Sesje prowadzone przez specjalistów z dziedziny pedagogiki, psychologii i wiedzy o uzależnieniach, powtarzane w roku następnym dla tej samej grupy na wyższym poziomie wiedzy.   Całoroczne programy profilaktyczno-wychowawcze prowadzone w klasach na zajęciach pozalekcyjnych.   Całoroczne prowadzenie programu pozalekcyjnych zajęć sportowych jako elementu oddziaływań profilaktycznych.  „Szkolny tydzień profilaktyki” obejmujący wszystkich uczniów wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz nauczycieli.  Konsultacje indywidualne socjoterapeuty dla dzieci z problemami i ich rodziców.  Konsultacje psychologa dla dzieci i ich rodziców.  Działania skierowane do młodzieży gimnazjalnej w formie programów artystyczno-edukacyjnych, prowadzone przez artystów – idoli młodzieży, którzy potrafili wyzwolić się z nałogu narkomanii lub alkoholizmu.  Wspieranie finansowe i merytoryczne szkół mających na celu objęciem opieką uczniów w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w czasie ferii zimowych.  Nauczyciele  Konferencje metodyczne  Szkolenia /kursy przygotowawcze/ nauczycieli i pedagogów do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży w formie programów profilaktyczno-wychowawczych.  Warsztaty szkoleniowe dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i gimnazjów, przygotowujące do opracowania szkolnego systemu reagowania i przeciwdziałania.  Udostępnianie bądź nieodpłatne przekazywanie:  Materiały edukacyjne, plansze poglądowe, broszury, ulotki o uzależnieniach /narkotyki, alkohol, przemoc domowa i rówieśnicza/  Wideoteka i księgozbiór ORPA  Rodzice  Szkolenia dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, spotkania z profesjonalistami, współpraca w realizacji programów profilaktycznych dla dzieci.  Uzależnieni od alkoholu:  Grupa zapobiegania nawrotom picia i dalszego zdrowienia dla trzeźwiejących alkoholików po terapii podstawowej  Konsultacje indywidualne (sytuacje kryzysowe lub problemy osobiste zagrażające uruchomieniu systemu nałogowego regulowania uczuć)  Motywowanie osób pijących w sposób szkodliwy oraz uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu.  Edukacja nt. choroby alkoholowej i jej wpływu na pozostałych członków rodziny.  Mityngi grup samopomocowych anonimowych alkoholików   Wspieranie działalności Poradni Terapii Uzależnień – zakup testerów alkoholowych literatury fachowej, broszur  Warsztaty i treningi umiejętności, związane z odbudową i uzupełnieniem deficytów nabytych w trakcie długotrwałego uzależnienia alkoholowego  Osoby współuzależnione:  Finansowanie obiadów dla dzieci z rodzin alkoholowych.  Finansowanie lub częściowe dofinansowanie do pobytu dzieci na koloniach i obozach.  Konsultacje, porady indywidualne.  Pomoc prawna, psychologiczna, socjoterapeutyczna.  Warsztaty i treningi umiejętności, związane z odbudową i uzupełnieniem deficytów nabytych wskutek współuzależnienia alkoholowego.  Mityngi grup samopomocowych Al.-Anon, tj. wspólnoty osób żyjących w otoczeniu alkoholika lub doznających przemocy domowej w związku z alkoholizmem członka rodziny.  Osoby doznające przemocy domowej:  Poradnictwo dla ofiar przemocy domowej – kobiet i dzieci z rodzin patologicznych.  Zajęcia grupy terapeutycznej dla osób /kobiety/ doznających przemocy.  Indywidualna terapia sprawców przemocy.  Warsztaty i treningi umiejętności, związane z odbudową deficytów oraz likwidacją syndromów ofiary, nabytych wskutek długotrwałego ulegania przemocy.  Punkt konsultacyjno – doradczy  Porady i konsultacje na miejscu dla osób z problemem lub uzależnieniem alkoholowym oraz członków ich rodzin /uzależnienie, współuzależnienie, przemoc domowa, dzieci z rodzin alkoholowych z zaburzeniami osobowości i zachowań/ oraz Telefon Zaufania.  Prorodzinne działania ORPA:  Psychoterapia rodzin alkoholików – interwencyjne sesje rodzinne.  Socjalizacja, edukacja społeczna i wychowawcza rodziców w aspekcie dobra i prawidłowego rozwoju dziecka.  Socjoterapia dzieci z problemami wychowawczymi.  Upowszechnianie wśród rodziców treści o prawidłowym funkcjonowaniu rodziny /ulotki, broszury/ i radzeniu sobie z dysfunkcjami.  Współpraca oraz pomoc dla środowisk i organizacji w zakresie profilaktyki narkotykowej i alkoholowej:  Szkolenia i kursy w zakresie wiedzy o patologiach i dysfunkcjach społecznych oraz umiejętności pomocy i interwencji, dla pracowników instytucji zajmujących się tymi dziedzinami (policja, ośrodki pomocy społecznej, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, itp.)  Szkolenia dla właścicieli punktów i sprzedawców alkoholu nt. zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,   Finansowanie programów profilaktyczno – wychowawczych, które przeprowadzane są podczas pobytu dzieci na koloniach i obozach / zatrudnienia nauczycieli – profilaktyków realizujących zajęcia  Dofinansowanie do obozów i kolonii z programami profilaktycznymi dla dzieci z rodzin patologicznych  Finansowanie programów wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w świetlicach środowiskowych, prowadzonych organizacje pozarządowe obejmujące swoim zasięgiem działań miasto Sokołowie Podlaskim,  Środowiska, do których docieramy częściowo:  Szkoły średnie, które podlegają kompetencji Powiatu,  Wspieranie działalności organizacji pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Czytaj więcej

Czy ON bierze? – poradnik rodzica

W dzisiejszych czasach dostęp do narkotyków jest łatwy – sprzedaż odbywa się na osiedlach, dyskotekach a nawet szkołach. Problem uzależnienia się od narkotyków niesie bardzo poważne konsekwencje zdrowotne – wielu rodziców obawia się, że ich dziecko może znaleźć się w niebezpiecznym środowisku, może zostać poczęstowane narkotykiem, również i Twoje dziecko może się spotkać z takim problemem!!!

Kiedy Twoje dziecko MOŻE zażywać narkotyki?  Listę sygnałów ostrzegawczych umieszczamy poniżej. Bądź czujny/a.

Wygląd zewnętrzny:

Niska/wysoka waga ciała / nagły jej spadek lub wzrost  Zmienione źrenice – powiększone lub zmniejszone  Zmęczone oczy – czerwone, przekrwione  Nowy styl – zmiana dotychczasowego ubioru  Zaniedbywanie higieny osobistej

Zmiany w codziennym zachowaniu:

Kłamstwa, zatajanie faktów, nowi znajomi, tajemnicze rozmowy przez telefon  Problemy z pamięcią, trudności  w skupieniu uwagi, problemy z nauką w szkole  Zmienne nastroje  Izolacja od bliskich, zawiązywanie bliższych kontaktów z nowymi osobami  Zmiana apetytu – nadmiar lub brak  Niezrozumiały bunt, zaprzeczania i podważanie dotychczasowych autorytetów  Późne, nocne powroty do domu, nadmierne spóźnienia

Objawy zatrucia oraz objawy abstynencyjne – czyli jak rozpoznać, że nasz bliski MOŻE być uzależniony i od jakiej substancji?

Jeśli zauważysz niepokojące obawy u swojego dziecka – nie panikuj!  Warto zorientować się na początku od jakiej substancji może być uzależnione  (patrz objawy powyżej) i udać się do apteki po test do badania obecności narkotyku. Każdy test wykrywa konkretny narkotyk (stąd warto mieć wstępne podejrzenie, jaka to może być substancja).

PORADY

Postaraj się spokojnie porozmawiać z dzieckiem (nie krzycz, nie bij) – zapytaj jak długo i w jakich ilościach przyjmuje narkotyk  Postaraj się ustalić z dzieckiem powód zażywania narkotyków (namowa kolegów, ciekawość a może problemy, z którymi nie może się samo uporać i potrzebuje Twojej pomocy)  Nie chroń dziecka, np. usprawiedliwiając jego nieobecności w szkole   Przedstaw mu się jako specjalista – poinformuj jak działają narkotyki – obal wszystkie mity, funkcjonujące na ten temat  Zastanówcie się wspólnie na tym jak rozwiązać ten problem, zasięgnijcie porady i udajcie się na wizytę do specjalisty

Bibliografia:

Czytaj więcej

Leczenie

Przed podjęciem decyzji o leczeniu najkorzystniej jest zgłosić się do poradni lub punktu konsultacyjnego (np. Stowarzyszenia Monar) – tam specjaliści przeprowadzą wywiad, postawią wstępną, indywidualną diagnozę i wydadzą skierowanie na terapię.

Leczenie może odbywać w placówkach: ambulatoryjnych  stacjonarnych   Leczenie dzielimy na 3 etapy: detoksykacja – oczyszczenie organizmu z toksyn  rehabilitacja (terapia)  postrehabilitacja (grupy samopomocowe)    Grupy samopomocowe  –  grupy AN (anonimowych narkomanów). Metoda pracy tych grup bazuje na modelu „12 kroków”, które pomagają osobom uzależnionym w utrzymaniu abstynencji. Osoby w takich grupach wspierają się nawzajem,  dzielą swoimi problemami, stanowią dla siebie wiedzę i bazują na doświadczeniach innych.

 

Bibliografia:

Czytaj więcej