Kim jesteśmy

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje w strukturze Urzędu Miasta Sokołów Podlaski jako jeden z jego wydziałów na podstawie Uchwały Nr XIX/102/99 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Sokołów Podlaski.

Zadania te ujęte są w formie „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Sokołowa Podlaskiego” i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Sokołowa Podlaskiego”. Ośrodek realizuje zadania własne miasta wynikające z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” oraz z ustawy „O przeciwdziałaniu narkomanii”., corocznie aktualizowane do bieżących potrzeb. Nadrzędnym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych i współuzależnionych.

Ośrodek prowadzi różnorodną działalność z zakresu profilaktyki edukacyjnej, warsztatów tematycznych, konsultacji i doradztwa, socjoterapii, terapii, poradnictwa prawnego. Specjaliści z Ośrodka kładą duży nacisk na prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, wspierają szkoły w tych działaniach m.in. poprzez finansowanie programów profilaktycznych, spektakli profilaktycznych, spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin, prowadzenia zajęć profilaktycznych, organizowanie sesji naukowych i konferencji metodycznych. Wiele działań skierowanych jest również do nauczycieli i rodziców.Ośrodek prowadzi również obsługę kancelaryjną i merytoryczną Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jest siedzibą Komisji.

Z lokalu ORPA korzystają grupy samopomocowe

  • Osób współuzależnionych (AL-Anon)
  • Anonimowych Alkoholików (AA)

Mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego mogą w Ośrodku uzyskać pomocy specjalistycznej z zakresu:

Terapii przemocy domowej - (prowadzi dr Izabela Aldona Trzpil). Udzielanie indywidualnych konsultacji dla kobiet w okresie przygotowującym do pracy zespołowej w grupie wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, Prowadzenie grupowej pracy z ofiarami przemocy domowej Udzielanie indywidualnych konsultacji sprawcom przemocy domowej.

Socjoterapii - (mgr Magdalena Bonisławska). Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy socjoterapeutycznej i psychospołecznej; świadczenie odbywa się w formie poradnictwa, konsultacji, terapii indywidualnej, terapii rodzinnej.

Wydawanie zaświadczeń Poradnictwa prawnego - (apl. radc. Monika Turos). Porady prawne z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, pisanie pism procesowych.

Terapii uzależnień i współuzależnień - (Danuta Bałkowiec). Konsultacje indywidualne oraz motywowanie do uczestnictwa w grupie terapeutycznej i pracy nad dalszym zdrowieniem osób z chorobą alkoholową po przebytej terapii w zakładzie leczenia odwykowego od alkoholu/narkotyków , w okresie przygotowującym do pracy grupowej, prowadzenie w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokołowie Podlaskim grupy terapeutycznej zapobiegania nawrotom picia i dalszego zdrowienia osób z zespołem zależności alkoholowej/narkotykowej.

„Studium Rozwoju Osobistego” - (Renata Niedziółka). Program obejmuje osoby współuzależnione i ofiary przemocy, które przez życie z osobą uzależnioną zatraciły swojego rodzaju spokój i pewność siebie. Celem programu jest wzmocnienie wiary w siebie, poczucia własnej wartości jak i asertywności, aby móc stawić czoła życiu i problemom z nim związanym.

 

 

Czytaj więcej