Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokołowie Podlaskim

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231) Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr 17/04 Burmistrza Miasta w Sokołowie Podlaskim z dnia 19.02.2004r powołał skład Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach MKRPA działają specjalistyczne zespoły – czyli podkomisje.

Podkomisje działające w ramach MKRPA ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych;  ds. profilaktyki szkolnej i rodzinnej;  ds. rozpatrywania wniosków o leczenie odwykowe i motywowania do podjęcia leczenia. Do zadań Komisji należy w szczególności: Współdziałanie z Burmistrzem Miasta przy konstruowaniu projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Współdziałanie z Burmistrzem Miasta przy konstruowaniu projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  Opiniowanie decyzji o cofaniu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w przypadku naruszenia zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  Kontrola przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu w placówkach prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

 • Motywowanie do udziału w terapii osoby współuzależnione.
 • Kierowanie osób na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.  Podejmowanie działań zmierzających do zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu m.in. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, motywowanie osób zagrożonych uzależnieniem do podjęcia leczenia, kierowanie do specjalistów na badania psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz występowanie z  wniosków do Sądu o zobowiązanie  do  leczenia odwykowego.
 • Opiniowanie projektów uchwał dotyczących liczby punktów i warunków sprzedaży napojów alkoholowych.  Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem określonych „Ustawą o wychowaniu w trzeźwości…”  przepisów dotyczących zasad reklamy i promocji oraz zakazów sprzedawania i podawania napojów alkoholowych, a także występowanie przed Sądem w roli oskarżyciela publicznego.
 • Prowadzenie działalności wychowawczej i interwencyjnej.  Inicjowanie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  Udzielanie pomocy kuratorom sądowym przy wykonywaniu nadzoru nad osobą uzależnioną od alkoholu.   Przy wykonywaniu zadań Komisja współdziała z instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności: Poradnią Terapii Uzależnień,  Centrum Pomocy Socjalnej,  Policją,  Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta,  Zespołem Placówek: Publiczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,  Klubami AA, Al. – Anon, DDA,  Duchowieństwem,  Szkołami,  Sądem Rejonowym.

Skład Komisji tworzą:

 • Truszkowska Maria – przewodniczący
 • Świszczewska Elżbieta – sekretarz (Pełnomocnik Burmistrza)
 • Dondzbach Zbysław – członek (przedstawiciel grup samopomocowych AA)
 • Czarnocka Zofia – członek
 • Krzemieniewska Monika – członek (Kierownik Centrum Pomocy Socjalnej)
 • Olędzka Kazimiera – członek (kurator zawodowy)
 • Socha Krzysztof – członek (przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji)
 • Błoński Piotr – członek
 • Karpińska Anna – członek
 • Bocian Łukasz – członek

Podkomisje Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokołowie Podlaskim

 •  skład osobowy podkomisji ds. kontroli rynku alkoholowego

Bocian Łukasz  Socha Krzysztof  Błoński Piotr  Świszczewska Elżbieta

 • skład osobowy podkomisji ds. profilaktyki szkolnej i społecznej

Olędzka Kazimiera Czarnocka Zofia Krzemieniewska Monika  Świszczewska Elżbieta

 • skład osobowy podkomisji ds. rozpatrywania wniosków o objęcie leczeniem odwykowym.

Karpińska Anna  Krzemieniewska Monika  Socha Krzysztof Świszczewska Elżbieta.

Czytaj więcej