Plebiscyt „OSOBOWOŚĆ ROKU 2019”

Nominacja_Aldona_Trzpil

Z przyjemnością informujemy, iż pani dr Izabela Aldona Trzpil uzyskała nominację do tytułu „OSOBOWOŚĆ ROKU 2019” w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna”.

W ten sposób klienci docenili Jej pracę w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jesteśmy przekonani, że osoby, którym pomogła Pani dr Izabela Aldona Trzpil chętnie przekażą swój głos na nią w plebiscycie ogłoszonym przez Redakcję „Polski Times”.

Zagłosować można SMS – em o treści – MDS. 395

Na numer – 72 355 (koszt SMS 2.46 zł)

Link do strony z aktualnymi wynikami głosowania:

https://to.com.pl/p/kandydat/aldona-trzpil%2C1153055/

Wszystkie informacje o plebiscycie Osobowość Roku 2019 można znaleźć pod adresem:

www.polskatimes.pl/osobowosc

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ORGANIZACJE KOLONII LETNICH NAD MORZEM

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie 10 dniowych kolonii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci w wieku 7-16 lat z rodzin z problemem alkoholowym. Dokładne informacje dostępne są w załącznikach poniżej. Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do 31.05.2019 roku do godz.: 10.00.

Formularz

informacja (1)

informacja (2)

informacja (3)

 

 

Czytaj więcej

Diagnozy problemów alkoholowych i innych zagrożeń dla miasta Sokołowa Podlaskiego w roku 2018

Miasto Sokołów Podlaski reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

 

Przeprowadzenie „Diagnozy problemów alkoholowych i innych zagrożeń dla miasta Sokołowa Podlaskiego w roku 2018”, jako zamówienia poniżej 30 tys. euro.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz

napis:

 

Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Diagnoza problemów alkoholowych i innych zagrożeń dla

miasta Sokołowa Podlaskiego w 2018 roku”.

1.3  ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4  ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5  ma obejmować całość zamówienia.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Zakres merytoryczny diagnozy odzwierciedlający:
  1. Lokalne problemy społeczne – hierarchia problemów społecznych.
  2. Zjawisko przemocy w środowisku lokalnym i wśród młodzieży.
  3. Zażywanie narkotyków i „dopalaczy” przez młodzież szkolną.
  4. Palenie papierosów i e-papierosów – skala zjawiska wśród uczniów.
  5. Problemy związane z piciem alkoholu wśród dorosłych i młodzieży szkolnej.
  6. Zagrożenia związane z komputerem i Internetem, cyberprzemoc.
  7. Strategiczne kierunki działania.
 1. Porównanie wyników lokalnej diagnozy do badań ogólnopolski (ESPAD) oraz wcześniejszych raportów z badań z roku 2011 i 2015 .
 2. Grupy badawcze:
  1. mieszkańcy miasta – grupa I- 100 osób w wieku 20-30 lat, grupa II – 100 osób w wieku 30-60 lat,
  2. uczniowie szkół podstawowych (klasy VI – 200 uczniów) w tym klas gimnazjalnych: (klasy II –  130 uczniów),
  3. sprzedawcy napojów alkoholowych – z  15 punktów sprzedaży alkoholu.

 

 1. Wymagany termin realizacji umowy: od 15 marca 2018 roku do 30 września 2018 roku.
 2. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%.

 

 1. Wykonawca składając ofertę cenową, składa następujące dokumenty:
  1. Udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu Diagnozy (opinie).
  2. Szczegółowy opis wykonania zadania.
  3. Opis metod badawczych.
  4. Sposób wykonania raportu i prezentacji wyników.
  5. Przykładowy raport z badań diagnostycznych.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji treści ankiet i metod badawczych po zawarciu umowy z wykonawcą.

 

 1. Cena podana przez oferenta za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

 

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 06.03.2018 r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie MiastaOśrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 08-300 Sokołów Podlaski, ul. M. Skłodowskiej – Curie 18A.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn.: „Diagnoza problemów alkoholowych i innych zagrożeń dla miasta Sokołowa Podlaskiego w 2018 roku”.

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 06.03.2018 r. o godz. 10.10 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miasta – Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 08-300, Sokołów Podlaski, ul. M. Skłodowskiej – Curie 18A.

 

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Urząd Miasta – Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 08-300, Sokołów Podlaski, ul. M. Skłodowskiej – Curie 18A pok. nr 2, tel. 25/787 22 57.

 

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany oferent ma podpisać umowę w Urzędzie Miasta – Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 08-300, Sokołów Podlaski, ul. M. Skłodowskiej – Curie 18A. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej.

 

W załączeniu:

 1. Wzór druku dla „oferty cenowej”.  WZÓR

Czytaj więcej