Diagnozy problemów alkoholowych i innych zagrożeń dla miasta Sokołowa Podlaskiego w roku 2018

Miasto Sokołów Podlaski reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

 

Przeprowadzenie „Diagnozy problemów alkoholowych i innych zagrożeń dla miasta Sokołowa Podlaskiego w roku 2018”, jako zamówienia poniżej 30 tys. euro.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz

napis:

 

Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Diagnoza problemów alkoholowych i innych zagrożeń dla

miasta Sokołowa Podlaskiego w 2018 roku”.

1.3  ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4  ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5  ma obejmować całość zamówienia.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Zakres merytoryczny diagnozy odzwierciedlający:
  1. Lokalne problemy społeczne – hierarchia problemów społecznych.
  2. Zjawisko przemocy w środowisku lokalnym i wśród młodzieży.
  3. Zażywanie narkotyków i „dopalaczy” przez młodzież szkolną.
  4. Palenie papierosów i e-papierosów – skala zjawiska wśród uczniów.
  5. Problemy związane z piciem alkoholu wśród dorosłych i młodzieży szkolnej.
  6. Zagrożenia związane z komputerem i Internetem, cyberprzemoc.
  7. Strategiczne kierunki działania.
 1. Porównanie wyników lokalnej diagnozy do badań ogólnopolski (ESPAD) oraz wcześniejszych raportów z badań z roku 2011 i 2015 .
 2. Grupy badawcze:
  1. mieszkańcy miasta – grupa I- 100 osób w wieku 20-30 lat, grupa II – 100 osób w wieku 30-60 lat,
  2. uczniowie szkół podstawowych (klasy VI – 200 uczniów) w tym klas gimnazjalnych: (klasy II –  130 uczniów),
  3. sprzedawcy napojów alkoholowych – z  15 punktów sprzedaży alkoholu.

 

 1. Wymagany termin realizacji umowy: od 15 marca 2018 roku do 30 września 2018 roku.
 2. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%.

 

 1. Wykonawca składając ofertę cenową, składa następujące dokumenty:
  1. Udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu Diagnozy (opinie).
  2. Szczegółowy opis wykonania zadania.
  3. Opis metod badawczych.
  4. Sposób wykonania raportu i prezentacji wyników.
  5. Przykładowy raport z badań diagnostycznych.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji treści ankiet i metod badawczych po zawarciu umowy z wykonawcą.

 

 1. Cena podana przez oferenta za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

 

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 06.03.2018 r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie MiastaOśrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 08-300 Sokołów Podlaski, ul. M. Skłodowskiej – Curie 18A.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn.: „Diagnoza problemów alkoholowych i innych zagrożeń dla miasta Sokołowa Podlaskiego w 2018 roku”.

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 06.03.2018 r. o godz. 10.10 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miasta – Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 08-300, Sokołów Podlaski, ul. M. Skłodowskiej – Curie 18A.

 

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Urząd Miasta – Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 08-300, Sokołów Podlaski, ul. M. Skłodowskiej – Curie 18A pok. nr 2, tel. 25/787 22 57.

 

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany oferent ma podpisać umowę w Urzędzie Miasta – Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 08-300, Sokołów Podlaski, ul. M. Skłodowskiej – Curie 18A. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej.

 

W załączeniu:

 1. Wzór druku dla „oferty cenowej”.  WZÓR

Czytaj więcej

MASZ WPŁYW – WYBIERZ MARZENIA NIE RYZYKO – Kampania

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ramach Narodowego Programu Zdrowia przyłącza się do kampanii społecznej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło – Życie skierowanej do sprzedawców napojów alkoholowych. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na zakup alkoholu przez osoby nieletnie. Materiały profilaktyczne w formie plakatu  naklejek i ulotek zostały przekazane wszystkim sprzedawcom punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Mieście Sokołów Podlaski.

 

kampania

Czytaj więcej

„KU TRZEŹWOŚCI NARODU – ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA, RODZINY, KOŚCIOŁA I SAMORZĄDU”

Zaproszenie

 

Diakonia Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie diecezji drohiczyńskiej zaprasza na Konferencję: „KU TRZEŹWOŚCI NARODU – ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA, RODZINY, KOŚCIOŁA I SAMORZĄDU” organizowaną w ramach Kampanii Społecznej: „Nie piję, bo kocham”. Konferencja odbędzie się w sobotę 25 listopada 2017 r. od godz. 9 do 18 w Sali Konferencyjnej przy parafii Św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim ul Sadowa 2.
W trakcie Konferencji poruszane będą tematy w czterech modułach:

Narodowy Program Trzeźwości
2) Odpowiedzialność rodziny w trosce o trzeźwość
3) Odpowiedzialność Kościoła w trosce o trzeźwość
4) Odpowiedzialność państwa i samorządu lokalnego w trosce o trzeźwość

Materiały na tę Konferencję od strony merytorycznej przygotowali:
– dr hab. Krzysztof Wojcieszek – prof. Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie,
– ks. dr Marek Dziewiecki,
– ks. dr hab. Piotr Kulbacki – prof. KUL,
– dr Agnieszka Muzyk – wiceprezydent Łomży.

Referat n/t „Ks. Franciszek Blachnicki – wychowawca wolnych ludzi” wygłosi Pan Minister Henryk Kowalczyk     

Zaproszenie jest kierowane do wszystkich osób, którym nie jest obojętny los naszych rodzin, społeczności lokalnej i całego narodu, w szczególności do członków KWC, członków ruchów i stowarzyszeń, które dbają o trzeźwość i samorządowców. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszego zgłoszenia. W czasie Konferencji zapewniony będzie obiad i przerwy „kawowe”.

 

PROGRAM KONFERENCJI KU TRZEŹWOŚCI NARODU SOKOŁÓW PODLASKI 25 LISTOPADA 2017R

   9.00-               EUCHARYSTIA W KOŚCIELE ŚW JANA BOSKO POD PRZEWODNICTWEM

                          KS. BPA.TADEUSZA PIKUSA

  9.45 – 10.15   REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.15 – 10.45   PRZYWITANIE GOŚCI , KILKA SŁÓW O PROGRAMIE

10.45 – 11.45   PRELEKCJA – 

                            FRANCISZEK BLACHNICKI – WYCHOWAWCA WOLNYCH LUDZI; 

                           MIN. HENRYK KOWALCZYK

11.45 – 12.00   PRZERWA NA KAWĘ, HERBATĘ

12.00 – 13.00  NARODOWY PROGRAM TRZEŻWOŚCI –

                             PANI KATARZYNA OWCZAREK (KWC)

                            PAN WOJCIECH TERLIKOWSKI (PW)

13.00 – 13.15   PRZERWA NA KAWĘ, HERBATĘ

13.15 – 14.00   ROLA RODZINY W WYCHOWANIU DO TRZEŹWOŚCI –

                            PP KATARZYNA I SŁAWOMIR ŚLUSARZ (RŚ-Ż)

14.00 – 15.00  OBIAD

15.00 – 15.45  ROLA KOŚCIOŁA W WYCHOWANIU DO TRZEŹWOŚCI-

                            PIOTR KULBACKI (KUL)

15.45 – 16.00  PRZERWA NA KAWĘ, HERBATĘ

16.00 -17.00   ROLA SAMORZĄDU W WYCHOWANIU DO TRZEŹWOŚCI

                           PANI AGNIESZKA MUZYK (UM ŁOMŻA)

17.00 –           PODSUMOWANIE KONFERENCJI, ZAPYTANIA,

                        DYSKUSJA

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Ordynariusz Diecezji ks. bp Tadeusz Pikus, oraz Wicemarszałek Senatu RP Pani Maria Koc.

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW  Imię i nazwisko miejscowość na adres;

irek.siemek@niepijebokocham.org    do21 listopada 2017      ilość miejsc ograniczona

Czytaj więcej